Odvetniki v Ljubljani – izberi pravega

Odvetniki imajo odprte odvetniške pisarne v Ljubljani večinoma v bližini sodišč in javnih ustanov, s katerimi morajo komunicirati v imenu svojih strank. Vloga odvetnika je zastopanje fizičnih in pravnih oseb pred sodišči ter različnimi organizacijami in podjetji.

Hitre povezave:
 • Odvetniki za posebna področja
 • Odvetniške storitve
 • Dolžnosti odvetnika
 • Dolžnosti odvetnikovega naročnika (stranke)
 • Cena odvetnika in stroški odvetniških storitev

V Ljubljani delujejo različna sodišča: Okrožno sodišče v Ljubljani na Tavčarjevi ulici, Okrajno sodišče v Ljubljani na Miklošičevi ulici, Delovno in socialno sodišče na Resljevi ulici, Upravno sodišče na Fajfarjevi, Višje sodišče v Ljubljani na Tavčarjevi ulici ter Ustavno sodišče na Beethovnovi ulici. Delovni čas odvetniške pisarne je posebej prilagojen delovnemu času sodišč, ki jih narekujejo uradne ure. Za obisk pri odvetniku se je potrebno dogovoriti po telefonu ali elektronski pošti.

Odvetniki se po stroki specializirajo v področja prava. Vsak odvetnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, ki je opravil pripravništvo, odvetniško kandidaturo. Za odvetnika se imenuje odvetniški kandidat z opravljenim strokovnim izpitom.

odvetnik ljubljana
Na sodiščih v Ljubljani si zagotovite dobrega odvetnika

Odvetniki za posebna področja

Odvetniki v Ljubljani pokrivajo raznovrstne primere. Specialna področja delovanja odvetnikov se delijo na:

Odvetniške storitve

Poleg odvetniške storitve, ki se obračuna po Zakonu o odvetniških tarifah, je stranka dolžna odvetniku povrniti tudi stroške potne stroške, dnevnice, poštnine, telefonske stroške, takse, stroške fotokopiranja in prepisovanja. Pred izvedbo odvetniških storitev mora odvetnik stranki navesti oceno pričakovanega stroška za njen primer. V nadaljevanju so predstavljene najbolj tipične storitve, ki jih predvsem odvetniki v Ljubljani zagotavljajo svojim varovancem:

Mediacija in poravnava

Odvetniki izvajajo mediacijo in medsebojno poravnavo pred državnim tožilcem v predkazenskem postopku pod uradni dolžnosti ali zaradi zasebne tožbe.

Kazenski postopki

Odvetnik zastopa svojo stranko, ki je v postopku oškodovanec in toži povzročitelja škode. Ali pa kot obramba zastopa svojo stranko, ki so jo obtožili za kaznivo dejanje. Odvetnik poda na zahtevo varovanca ugovor zoper obtožnico, predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ter vlogo za pomilostitev. Svojega varovanca zastopa in zagovarja pred preiskovalnimi organi in sodišči. Udeležuje se na preiskovalnih dejanjih, zagovoru pred preiskovalnim senatom ter na glavni obravnavi zaradi kaznivega dejanja, za katera je možno izreči zaporno kazen ali denarno odškodnino. Odvetnik zastopa tako fizične osebe, mladoletnike kot tudi pravne osebe.

Disciplinski postopki in pravno varstvo delavcev

Odvetnik zastopa in zagovarja delavca, ki je pri delodajalcu v disciplinskem postopku pred izredno odpovedjo pogodbe o delu ali pa je delavec odpoved pogodbe s strani delodajalca že prejel. Odvetnik lahko v delovno-pravnih zadevah tudi za delodajalca vodi postopke zoper delavce ter sestavlja enostranske odločitve delodajalcev.

Postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči

V primeru odpovedi štipendije odvetnik zastopa ali štipendista (študenta, dijaka, vajenca) ali štipenditorja v zvezi s štipendijami, opravljanjem pripravništva, posojili in drugimi posli.

Odvetniki za prekrške

Odvetniki zagovarjajo obdoležnca ali oškodovanca, ko je proti njih uveden postopek plačilnega naloga, opomina ali vzgojnih ukrepov. Odvetniki zastopajo tudi osebe, ki so jim bile v cestnem prometu naložene kazenske točke z namenom omilitve ali popolnega izbrisa kazni.

Pravdni spori

Odvetniki zastopajo stranke v odškodninskih tožbah ter ostalih tožbah, ko so:

 • spori zaradi motenja posesti
 • spori o osebnih in stvarnih služnostih
 • spori iz stanovanjskih razmerij, izpraznitve stanovanj in poslovnih prostorov
 • spori zaradi izpodbijanja očetovstva
 • spori zaradi ločitev in obstoja zakonskih zvez
 • spori o varstvu in vzgoji otrok
 • patentni spori in spori iz naslova intelektualne lastnine in avtorskih del

Ostali postopki

Postopki, kjer boste potrebovali odvetnika so tudi:

 • zapuščinski postopek
 • postopek za vračanje nezakonito odvzetega premoženja
 • odvezm opravilne sposobnosti
 • razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti
 • postopki pred državnimi organi in inšpekcijskimi službami
 • postopek za registracijo gospodarskih družb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
 • stečaji, likvidacije in prisilne poravnave s prodajo premoženja na javnih dražbah
 • postopki v zvezi z zemljiško knjigo
 • nasveti, mnenja, sestavljanje listin in pregledi spisov

Dolžnosti odvetnika

Odvetnik mora vsako svojo stranko seznaniti, da mu mora pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob odločitvi za zastopanje. Zastopanje odvetnik in njegov varovanec potrdita v pooblastilu za zastopanje. Odvetnik mora stranko seznaniti s približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka. Vsa pisanja posreduje z navadno pošto. Odvetnik vedno stranko seznaniz dejstvom, da bo izid procesa vnaprej nemogoče napovedati in da bo svoje delo opravljal z vso profesionalno skrbnostjo. V imenu stranke sklepa poravnave in pogodbe ter vlaga razpoložljiva redna in izredna pravna sredstva na zahtevo svojega naročnika. Odvetnik je dolžan varovati prejete informacije kot strogo zaupne podatke. Obvezan je k strogi poklicni molčečnosti, ki ga poleg osebne etike in morale zavezuje tudi članstvo v odvetniški zobrnici Slovenije.

Dolžnosti odvetnikovega naročnika (stranke)

Če odvetniku njegova stranka  ne navede vseh dejstev in ne predloži vseh dokazov v zvezi z zadevo, za katero podpišeta pooblastilo, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja. Ob ugotovitvi, da mu stranka laže in prikriva resnico lahko že podpisano pooblastilo za zastopanje odpove. V takšnih primerih odvetnik ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi njegovega odstopa od primera njegove stranke.

Cena odvetnika in stroški odvetniških storitev

Koliko stane odvetnik je odvisno od posameznega primera. Cena odvetniške ure je določena v uradnem ceniku odvetniških storitev. V kolikor je primer nezahteven je dovolj zgolj informativno pogovor za nekaj deset eurov. Sicer pa lahko dlje trajajoče zastopanje nanese več tisoč eurov in je lahko odvisno od končnega izida sodnega procesa.