Hitra posojila denarja v gotovini

Posojila gotovine do 6.000 EUR zahtevajo manj dokumentacije in se izvedejo veliko hitreje kot pri bankah. Hitri postopki odobritve večjih zneskov od 6.000 EUR so tudi možni po hitri poti že naslednji dan, potrebno je nekaj več potrdil. Za gotovinska posojila nad 50.000 EUR je potrebno zagotoviti obsežnejšo dokumentacijo, vendar je možna odobritev kredita že v nekaj dneh. Vredno je izkoristiti ugodne obrestne mere v času ekonomskega okrevanja Evro območja po letu 2016.

Hitre povezave:
 • Kdo mi lahko posodi denar?
 • Kako do hitrega posojila gotovine v 24 urah?
 • Ko posojila ne dobimo pri banki…
 • Fleksibilna ali fiksna obrestna mera?
 • Po hitri gotovinski kredit v banko ali k finančnem podjetju?
 • Denar na roko in hitra gotovinska posojila
 • Gotovinski krediti za upokojence
 • Gotovinska posojila za študente
 • Hitra posojila za nosečnice in osebe na porodniškem dopustu
 • Krediti in posojila gotovine za brezposelne osebe
 • Hitra posojila denarja za invalide
 • Hitri krediti za s.p.
 • Hitra posojila gotovine za kreditno nesposobne
 • Hitri krediti v Ljubljani
 • Hitra posojila Maribor
 • Hitra posojila v Kranju

Kdo mi lahko posodi denar?

Ko si želite izposoditi denar, imate na voljo sledeče ponudnike:

 • banke, kjer ste komitent (imate odprt račun) ali pa še niste (pri teh se bo banka trudila, da prenesete račun k njej)
 • posojilna podjetja, kjer boste prišli do posojila hitreje, vendar tudi z nekaj posebnostmi, ki jih predstalvjamo v nadaljevanju
 • fizične osebe, ki jih poznate (znanci, prijatelji, sorodniki), ali ostali, ki imajo denar pri sebi in vam lahko ugodno in hitro nakažejo posojilo.

Kako do hitrega posojila gotovine v 24 urah?

Tako Slovensko kot tudi svetovno gospodarstvo temelji na posojanju denarja. Gospodinjstva si pri svojih večjih nakupih pomagajo z gotovinskimi krediti, ki jih pridobijo pri bankah in finančnih ponudnikih. Trenutno je povpraševanja po kreditih ogromno, saj se tudi kreditne finančne inštitucije zadolžujejo po zelo ugodnih pogojih. Odločitev za hitro posojilo je odvisna od več dejavnikov:

 • ali je kreditojemalec zaposlen, brezposeln ali samostojni podjetnik (s.p.)?
 • ali ima kreditojemalec premoženje? Ter ali lahko za posojilo odgovarja porok: zakonec, starš ali kdo drug, ki podpiše izjavo.

Kot kreditojemalec imate večje možnosti pridobitve kredita v primeru zaposlitve za nedoločen čas oziroma za daljši čas kot bo predvideno odplačevanje vašega posojila. Za odplačevanje posameznih obrokov kredita odgovarja vaš delodajalec s pravno-formalno odgovornostjo. Podpiše se izjava, da bo delodajalec odtegoval mesečne obroke na podlagi upravnoi-izplačilne prepovedi do končnega odplačila kredita.

V kolikor niste zaposleni za nedoločen čas, lahko za izplačilo hitrega posojila gotovine pridobite izjavo o poroštvu. S tem dokumentom vaš porok zavaruje odplačevanje kredita  – najbolj pogosto z zastavo nepremičnine (hiša, stanovanje, parcela, garaža) ali premičnine kot je avto, delnice, umetniška dela in podobno. Pogosto pa lahko porok jamči za vas z dokazilom o dohodku (plača, pokojnina, štipendija, socialni prejemek).

Preberite tudi: Kako kupiti in zaslužiti?

Ko posojila ne dobimo pri banki…

Za dajanje kreditov tekmujejo banke ter finančna podjetja, ki se ukvarjajo s ponujanjem hitrih gotovinskih posojil. V primeru, da posojilodajalec ni banka, so lahko zahteve ohlapnejše. Banke ponavadi naredijo celosten pregld kandidata za posojilo. Tudi dokumentacija za posojilojemalca ni nujno tako zahtevna, kot pri najemu kredita pri banki. Pridobitev gotovinskega posojila je lahko že v 1 dnevu.

Primerljivi so tudi pogoji odplačevanja hitrega posojila gotovine:

NamenVišina posojilaObrestna meraKončni znesek odplačila
plačilo položnic, nakup računalnika, potovanje, nakup gospodinjskega aparata, daljše potovanjedo 5.000 EURod 10% do 30%do 8.500 EUR
nakup avtomobila, prenova stanovanja, fasade, nakup vrednostnih papirjevdo 50.000 EURod 10% do 30%do 70.000 EUR
nakup hiše, parcele, stanovanja, vikenda ali garaže, odplačilo večjih kreditov, dražji luksuzni izdelki (čoln, umetnine)nad 50.000 EURod 3% do 60%od 70.000 EUR

Pomembna pozornost mora biti namenjena dejstvu, ali ima finančno podjetje kot posojilodajalec “DOVOLJENJE URADA RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV” za potrošniško kreditiranje. Pred kakršnokoli komunikacijo s potencialnim kreditodajalcem je potrebno preveriti, ali je pridobil dovoljenje. V nasprotnih primerih lahko postanete žrtev zlorabe, kar pomeni da morate kaznivo dejanje prijaviti pristojnim inštitucijam ali celo najeti odvetnika v primeru tožbe.

Fleksibilna ali fiksna obrestna mera?

Pri odločitvi za fleksibilno ali fiksno obrestno mero je potrebno upoštevati, kako dolgo bomo posojilo odplačevali. Za kratkoročna posojila z dobo odplačevanja do nekaj mesecev v zdajšnjih časih nizke EURIBOR obrestne mere velja, da bodo obrestne mere še na stabilnih nizkih ravneh. Pričakuje se, da bo EURIBOR še nekoliko padel ter čez nekaj let znova začel z rastjo. Fleksibilna obrestna mera za hitra posojila znaša v Sloveniji okoli 20% pri ne-bančnih finančnih inštitucijah, medtem ko pri bankah v letu 2017 normalna kreditna obrestna mera redko presega 2%.

Za dolgoročna posojila, ki imajo dobo odplačevanja večk kot 2 leti, si je potrebno pri posojilu priboriti fiksno obrestno mero. Danes znaša posojilna fiksna obrestna mera za okoli 30% več kot fleksibilna, vendar se predvideva, da bo zrasla. Tudi kreditojemalcem na dolgi rok ne ustreza, da so dlje časa izpostavljeni spreminjanju obrestnih mer na trgu. Za hitra posojila znašajo fiksne letne obrestne mere pri bankah okoli 3%, pri ponudnikih hitrih posojil pa tudi do 50%.

Gotovinski kredit
Do hitrega posojila s kratko odplačilno dobo je možno priti že v enem dnevu

Z začetkom leta 2018 je pričakovati, da bodo banke in finančna podjetja prenehali z ugodnimi dolgoročnimi posojili s fiksno obrestno mero. Do tedaj je vredno izkoristiti zgolj od 0.7 odstotne točke višjo fiksno obrestno mero od fleksibilne, vezane na Euribor.

Po hitri gotovinski kredit v banko ali k finančnem podjetju?

V primeru vloge za hitro posojilo pri banki boste dolžni dostaviti naslednje dokumente:

 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o zaposlitvi
 • davčna številka
 • zadnje tri plačilne liste oz. zadnji trije izpisi pokojnine (ZPIZ-a)
 • zadnji trije izpiski iz TRR
 • TRR račun banka, v kolikor niste komitent pri tej banki

Vlogo za hitro posojilo pri finančnem podjetju, ki ni banka, pa je postopek odvisen od internih procesov podjetja. V primeru hitrih kreditov in tudi ostalih posojil, je bistveno vaše premoženje, ki ga za kredit zastavite. V kolikor se poslužite jamstev prek porokov, pa se gleda njihovo premoženje oziroma osebnih dohodek. V primeru neodplačevanja posojila pri posojilnem podjetju je lahko podobno kot bloga za odobritev posojila, tudi izvršba veliko hitrejša kot pri banki.

Za iskalca hitrega posojila je pomembno zlasti, da lahko sklenitev posojila uredi na enem mestu, z enim obiskom ali elektronsko. Pomembna je tudi poštenost poslovanja kreditodajalca ter transparentnost posojilne pogodbe. Pri čemer je bistvenega pomena informiranost- da to kar uslužbenec pove, tudi jasno piše v kreditni pogodbi.

Denar na roko in hitra gotovinska posojila

V Sloveniji je možna SMS odobritev posojila z rokom odplačila od 6 mesecev naprej. Kredit pri banki z višino posojila od 1.000 EUR do 20.000 EUR. Za zneske nad 50.000 EUR traja postopek odobritve posojila okoli 1 teden, medtem ko traja za odplačilo položnic, nakupa računalnika ali v primeru likvidnostne premostitve postopek odobritve vloge za hitro posojilo do 3 dni. Gotovina se ob prevzemu posojilojemalcu izplača na roke. V primeru namenskega posojila kot je nakup avtomobila, prenova stanovanja ali nakup stanovanja posojilodajalec prenos denarja izvede na TRR posojilojemalca pri njegovi banki. Posoja denarja na črno ni dobra praksa, saj lahko pride do neurejenih posojilnih razmerij in posledic.

Zlasti v tujini so že desteletja privlačna “posojila do naslednje plače”, ki posojilojemalcu pomagajo premostiti čas do naslednjega priliva na TRR oziroma omogočijo pridobitev likvidnih sredstev, ki jih za nakup določene dobrine niso zmožni tako hitro zagotoviti sami. Takšni hitri krediti naj ne bi zahtevali potrdila delodajalca. Odplačilo posojila ali del njega (obroka) tako posojilodajalec veže na naslednji priliv osebnega dohodka ali pokojnine na TRR.

Gotovinski krediti za upokojence

Upokojenci z redno pokojnino so upravičeni do posojil gotovine. Z dokazilom o statusu upokojenca Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIS) ter s tremi zadnjimi bančnimi izpiski lahko vložijo zahtevek za pridobitev hitrega posojila do 5.000 EUR. Za višje zneske do 50.000 EUR so upravičene osebe, ki prejemajo mesečno pokojnino višjo od 1.000 EUR ter niso starejše od 70 let. Do višjega gotovinskega posojila so upravičeni tudi upokojenci, ki zastavijo nepremičnino kot garancijo.

Gotovinska posojila za študente

Hitra gotovinska posojila za študente so na voljo ob predložitvi dokaza o rednem prihodku ter lastništvu nepremičnine, ki se zastavi kot varščino za redno odplačevanje kredita. Študentska posojila in krediti se gibljejo do 3.000 EUR, z dobo odplačevanja 2 leti.

Hitra posojila za nosečnice in osebe na porodniškem dopustu

V kolikor je nosečnici zagotovljeno delovno mesto ob povratku iz porodniškega dopusta, se šteje za kreditno sposobno. V takem primeru je upravičena do hitrega posojila gotovine do 5.000 EUR.

Krediti in posojila gotovine za brezposelne osebe

Brezposelne osebe niso nujno kreditno nesposobne osebe, v kolikor razpolagajo z nepremičnino ali vrednejšim premičnim premoženjem. Medtem ko banke zavrnejo vlogo za kredit z naslova brezposelnosti, pa lahko prošnjo za posojilo hitreje odobrijo nebančna finančna podjetja, ki se ukvarjajo z dajanjem posojil.

Hitra posojila denarja za invalide

Invalidi so glede na prejemke ter premoženje, ki je v njihovi lasti, kreditno sposobne osebe, ki lahko podajo vlogo za hitri gotovinski kredit pri banki ali ostalih finančnih institucijah.

Hitri krediti za s.p.

Samostojni podjetniki lahko vložijo prošnjo za kredit pri banki, kjer imajo odprt TRR ali kot nekomitenti pri banki, ki ima najboljše kreditne pogoje. Za hitro ureditev posojila denarja ni nujno potrebno postati komitent banke, veljajo pa praviloma za komitente bank ugodnejši pogoji.

Samostojni podjetniki lahko uredijo hitri kredit za nakup delovnih sredstev ali potrošnega materiala tudi pri finančnih podjetjih, ki niso banke. V tem primeru morajo prikazati kreditno sposobnost ter pogosto zastaviti ustrezno vrednost. Pri posojilnih podjetjih je potrebno posojilno pogodbo dobro prebrati v izogib kasnejšim tveganjem in težavam, ki lahko resno  vplivajo na nadaljnje poslovanje samostojnega podjetnika.

Hitra posojila gotovine za kreditno nesposobne

Banke vsakega prosilca za kredit preverijo s sistemom SISBON in prek ostalih sistemov. Kreditno nesposobno osebo, bodisi gre za njihovega komitentna ali nekomitentna, po pregledu vloge za kredit ponavadi zavrnejo. Za kreditno nesposobno osebo se šteje oseba v dolgovih – prekoračen limit pri banki, neodplačevanje obstoječih dolgov in slaba plačilna disciplina z odplačevanjem dolgov za kreditne kartice.

Posojilna podjetja, ki niso banke, so pogostokrat pripravljena narediti izjemo tudi pri kreditno nesposobnih osebah. Hitro posojilo gotovine za kreditno nesposobne osebe se opravi v 1 dnevu, v kolikor lahko oseba izkaže zavarovanje odplačevanja posojila. Gre za zastavo nepremičnine ali vrednejše premičnine, katere vrednost je lahko dokazati in po možnosti prodati. Za kreditno nesposobne osebe so primerne zastavljalnice. Zastavljalnica v zameno za zastavljeni predmet izplača določeno vsoto denarja, v večini primerov do 1000 EUR brez odvečnih obrazcev in papirologije. Ko je ta dolg odplačan, predmet vrne posojilojemalcu.

kredit
V zastavljalnici lahko pridete do gotovine tudi s predmeti, ki vam ne pomenijo vrednosti. Med zastavljalnicami so najbolj razširjeni odkup zlata, srebra in nakita ter pametnih telefonov.

Hitri krediti v Ljubljani

V Ljubljani lahko izbirate med hitrimi krediti pri bankah, pri čemer se pozanimajte tudi o stroških odobritve in potrebni dokumentaciji:

Hitro posojilo gotovine lahko dobite v Ljubljani tudi pri posojilnih podjetjih:

Hitra posojila Maribor

Za kontakt, cenik in delovni čas posojilnice kliknite na povezavo:

Hitra posojila v Kranju

Za pregled provizij, obrestnih mer in višine obrokov za hitra posojila v Kranju kliknite na ponudnika posojil:

 • Arhimed – hitro posojilo do naslednje plače
 • Gorenjska banka – skrajšajte si pot do cilja
 • Lores – AA finance, krediti za seniorje in po meri


1 misel na “Hitra posojila denarja v gotovini”

 1. Jaz sem pooblaščeni posojilodajalec, vodim zasebno posojilno podjetje, podjetnikom nudim možnost, da enostavno dostopajo do posojil v hitro, pregledno in učinkovito okolje. Ponujam posojila podjetjem in zasebnim subjektom, ki potrebujejo financiranje, moje storitve vključujejo poslovna posojila, osebna posojila, posojila za usklajevanje, študentska posojila in še veliko več.

  Pregled posojila:

  Dana posojila se gibljejo od 1.000,00 EUR do 1 milijona EUR. Najdaljši rok pa je 20 let *
  Ni potrebno revidirati računovodskih izkazov *
  Fleksibilne zahteve za dokumentacijo *
  Vsa posojila z nizko obrestno mero do 3% mesečno.

  Ljudem, ki jih zanima tukaj, svetujemo, da pošljejo e-poštno sporočilo na moj uradni e-poštni naslov

  Lep pozdrav

Komentarji so izklopljeni.