Digitalna transformacija – razpis za nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje financiranje do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za podjetja, ki se prijavijo na razpis: Digitalna transformacija P4D. Znesek denarja od države je od 30.000 EUR do 100.000 EUR, kar znaša 60% planirane investicije za digitalno transformacijo v 1 letu. Rok za oddajo prijave vključno s prilogami je vsako leto določen s strani SPS.

Hitre povezave:
 • Katera podjetja so upravičena do sredstev digitalne transformacije?
 • Kakšni so pogoji za prijavo na digitalno transformacijo?
 • Kdo nam lahko pripravi razpis?
 • Kaj mora vsebovati vloga za razpis na P4D Digitalna transformacija?
 • Katere stroške in investicije nam povrne sklad?
 • Kako poteka postopek prijave in izplačila nepovratnih sredstev?
 • Kako hitro so nepovratna sredstva odobrena?

Cilji razpisa so izvedba digitalne transformacije (digitalne preobrazbe) v podjetjih s prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo konkurenčnim trgom ter digitalni dostop do svojih (potencialnih) kupceve. Digitalna transformacija zahteva aktivnosti za izboljšanje kompetenc zaposlenih ter v dokazanih primerih vodi do povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Digitalna strategija in transformacija za učinkovito poslovanje in uporabniško izkušnjoQ

Načrtovano je sofinanciranje v vrednosti 12,4 mio EUR (za obdobje 4 let) za 124 – 150 podjetij. Razpis digitalne transformacije spada med posebne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada, ki vsako leto tudi objavi pogoje za prijavo na spletni strani, ki jih strnjeno predstavljamo v nadaljevanju.

Katera podjetja so upravičena do sredstev digitalne transformacije?

Upravičenci za nepovratna sredstva v višini do 100.000 EUR z naslova razpisa P4D Digitalna transformacija so:

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (poslovna enota/podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge)
 • Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge

Panoga podjetij z razpisom ni določena, zato se lahko na razpis prijavijo podjetja iz različnih panog:

 • gradbeništvo
 • proizvodnja
 • marketinške storitve
 • informacijske storitve
 • in ostala.

Kakšni so pogoji za prijavo na digitalno transformacijo?

 • Vlagatelji morajo biti locirani na območju razpisane kohezijske regije Republike Slovenije in na tem območju izvajati aktivnost operacije
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Kdo nam lahko pripravi razpis?

Razpis lahko pripravlja podjetje samo, vendar gre pri digitalni transformaciji za posebne vrste razpis, katerega priprava je specifična in zahtevna. Ocenjevalci bodo med obilico prispelih prijav bolje ocenili prijavljene vloge za digitalno transformacijo, ki bodo odražale močne ambicije po digitalni transformaciji.

Izvajalci, ki so vpisani v katalog pooblaščenih izvajalcev, lahko pomagajo pri pripravi vloge na razpis, obvezne priloge k vlogi, dokument digitalne strategije podjetja ter ostalih obveznih prilog. Sklad povrne sredstva za zunanje izvajalce v obliki vavčerjev.

Kaj mora vsebovati vloga za razpis na P4D Digitalna transformacija?

Vsebina vloge mora obsegati:

 • Prijavni list z izjavami vlagatelja (vlagatelj odda vlogo prek elektronskega obrazca dosegljivega na https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava )
 • Digitalna strategija z akcijskim načrtom
 • Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom
 • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije operacije

Katere stroške in investicije nam povrne sklad?

Predmet razpisa “P4D Digitalna transformacija” je sestavljen iz sklopov, v katere lahko podjetje investira ali izvaja nabavo opreme:

1. Digitalna transformacija ključnih proizvodnih procesov

 • Izboljšave izkušnje kupca
 • Učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov
 • Razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje
 • Vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov
 • Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture
 • Industrija 4.0.

2. Tehnična opremljenost

 • Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd…)

4. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene in e) posredni stroški.

Kako poteka postopek prijave in izplačila nepovratnih sredstev?

V kolikor izpolnjujete pogoje javnega razpisa P4D – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, lahko oddate vlog za sofinanciranje upravičenih stroškov. Na podlagi pozitivnega sklepa, podpišete pogodbo s SPS-om o sofinanciranju in realizirate digitalno transformacijo.

Kako hitro so nepovratna sredstva odobrena?

Slovenski podjetniški sklad je zavezan o odločitvi glede vaše vloge odgovoriti v roku 1 meseca. Nato sledi izplačilo za povrnjene investicije in stroške tekom izvedbe projekta digitalne transformacije.

Več o digitalni preobrazbi si oglejte v informativnem videoposnetku: