Akcijski načrt digitalne transformacije

Podjetja in organizacije, ki se odločajo za digitalno transformacijo izdelajo akcijski načrt kot podlago za ukrepe, nabave opreme in izvedbo aktivnosti uvedbe digitalne tehnologije v poslovanje in odnose z zunanjimi deležniki, predvsem kupci, dobavitelji in razvojnimi partnerji.

Hitre povezave:
 • Kako izdelati akcijski načrt za digitalno transformacijo?
 • Akcijski načrt za prijavo na P4D razpis
 • Kdo izdela akcijski načrt digitalne transformacije?
 • Za katera podjetja je primerna digitalna transformacija ?
 • Akcijski načrt za storitvena podjetja in organizacije
 • Akcijski načrt za proizvodna podjetja (tovarne)
 • Kako dolg mora biti akcijski načrt?
 • Verzije akcijskega načrta in hramba

Akcijski načrt je operativni element – podaljšek – digitalne strategije za digitalno transformacijo podjetja. Digitalna strategija definira visokonivojske cilje in usmeritve, ki z digitalnimi, IKT in kupcu usmerjenimi ukrepi prispevajo k uresničevanju poslovne preobrazbe oziroma digitalne transformacije podjetja.

Kako izdelati akcijski načrt za digitalno transformacijo?

Akcijski načrt za digitalno transformacijo vsebuje:

 • opredelitev obstoječega stanja digitalnosti v organizaciji
 • opis ciljnega stanja in konkurenčnosti podjetja v digitalni ekonomiji
 • digitalna področja, ki podpirajo strateške cilje, ki vodijo do večje digitalne zrelosti
 • terminski plan aktivnosti in ukrepov po digitalnih elementih
 • poslovni načrt digitalizacije s finančnim načrtom, dobo povračila investicije in izračun donostnosti (ROI)
 • seznam dobaviteljev, opreme, programskih paketov
 • predstavitev ekipe, njihovih kompetenc in kompetenc, ki jih skozi morajo razviti digitalno transformacijo

Akcijski načrt za prijavo na P4D razpis

Akcijski načrt se točkuje s strani razpisne komisije, ki točkuje doseganje relevatntnih elementov digitalizacije akcijskega načrta:

 1. izkušnja kupca (CX) – akcijski načrt mora opisati ukrepe, kako bo organizacija postala bolj usmerjena h kupcu
 2. podatkovna strategija – akcijski načrt naj vsebuje aktivnosti za optimizacijo hrambe, dosegljivosti in zajema podatkov
 3. digitalna delovna mesta – kako načrtuje organizacija ali podjetje vkomponirati svoj najbolj pomemben kapital – delovno silo, znanje in izkušnje?
 4. procesi in aplikativne rešitve – katere aplikacije in nove procese bo organizacija uvedla?
 5. inovativni poslovni modeli – v digitalnem svetu se nenehno razvijajo novi poslovni modeli kot so sharing pogodbe, subscription modeli in platform as a service načini obračunavnja končnim kupcem. Tradicionalni poslovni model prodam-kupiš ima v digitalni ekonomiji veliko možnosti za izboljšave v prid tako povpraševanja kot ponudbene strani.
 6. digitalna kultura – od tega, kako zna vodstvo ustvariti pogoje dela in nenapisana pravila medsebojnih odnosov, bo odvisen uspeh digitalne transformacije in eventuelno obstoj podjetja na trgu.
 7. kibernetska varnost – izvedba penetracijskih testov in preverjanj varnostnih kapacitet požarnih zidov, mrežne infrastrukture in navzven izpostavljenih aplikacij, ki so najbolj na udaru za zunanje napadalce.
 8. Industrija 4.0 – sklop ukrepov vgradnje snezorjev v poslovno-proizvodni proces, IoT platforma, digitalni dvojček in izgradnja Pametne tovarne.

V kolikor posloni primer ni v skladu z določenim elementom, se tega elementa v akcijskem načrtu ne elaborira. Osredotoči se na glavne elemente digitalnosti, ki jih poslovni primer opisuje.

Ob prijavi na P4D razpis je potrebno priložiti več dokumentacije. Eden od obveznih dokumentov je akcijski načrt, ostali obvezni dokumenti so:

 • predstavitveni načrt – vsebuje glavne vsebinske in infrastrukturne informacije o projektu in prijavi na razpis
 • vsebino prijave na spletnem obrazcu
 • priloge z dokazili in poslovno dokumentacijo

Podporno dokumentacijo za podjetje ali organizacijo izdela podjetje, ki se ukvarja s prijavami na razpise (tudi v kmetijstvu, ekologiji, COVID-19 in podobnih razpisnih natečajih). Izdelava akcijskega načrta pa je ponavadi izven njihove pristojnosti, saj gre pri digitalnosti za specifike, ki so poznane le digitalnostnim strokovnjakom.

Kdo izdela akcijski načrt digitalne transformacije?

Izdelava akcijskega načrta digitalne transformacije se lahko izvede znotraj podjetja, tako da strokovnjak z določenega področja prevzame nalogo priprave razpisne dokumentacije in povezane vsebinske dokumentacije. Pri tem se mora podjetje zavedati, da to lahko najbolj opravi strokovnjak za digitalno transformacijo (preobrazbo). To delovno mesto pa ponavadi v podjetju nastane šele ob dejanski preobrazbi. Zato se podjetja in organizacije ponavadi odločajo za prepustitev priprave akcijskega načrta zunanjemu svetovalcu za digitalnost, pri čemer pa sodelujejo vse poslovne fukncije podjetja, saj gre za celovit digitalni akcijski načrt.

Pripravo akcijskega načrta izvajajo podjetja in organizacije kot so:

 • IIBA Slovenija
 • Agital.si
 • CreaPlus d.o.o.
 • Askit d.o.o.

Pripravo razpisne dokumentacije, katere akcijski načrt je obvezen sestavni del, pa opravljajo podjetja kot so:

 • Alias Plus d.o.o.
 • Narvis d.o.o
 • Tiko Prod d.o.o.

Za katera podjetja je primerna digitalna transformacija ?

Digitalna transformacija pmeni prilagoditev podjetij in organizacij na trende v razvoju povpraševnja in konkurence. Zaostajanje lahko pomeni izpad iz očjega kroga ponudnikov in s časom odhod kompetentnega kadra ter večji operativni in strateški izzivi.

Dejstvo je, da do danes kupci visoko digitalizirani – uporabljajo pametne naprave, senzorje, komunikacijske brezpapirne poti in kupujejo prek spleta. isti kupci tako višanje stopnje digitalnosti pričakujejo tudi svojih prijateljev, družinskih članov, učiteljev v šolah in nenazadnje vseh ponudnikov – storitvenih in proizvodnh podjetij, pri katerih povprašujejo oziroma nastopako kot kupci.

Akcijski načrt za storitvena podjetja in organizacije

Kupci so zelo občutljivi na ugodnost nakupovanja in naročanja storitev, takoj za tem je cena. Zaupanje kupca do ponudnika se krepi, v kolikor zna podjetje ponuditi kupcu višjo dodano vrednost v odnosu, kar vodi do nakupov, ponovnih nakupov, priporočil prijateljem in sodelavcem ter končno do lojalnosti blagovni znamki podjetja.

Akcijski načrt digitalne transformacije za storitvena podjetja takoj vključuje izbrana področja po prioriteti:

 1. Izkušnja kupca CX
 2. Digiralni kadri
 3. Digitalna kultura
 4. Procesi, digitalne rešitve in UX
 5. Podatkovna strategija
 6. Kibernetska varnost in GDPR

Kot je možno opaziti manjka zadnja točka, ki pa jo storitveno podjetje v akcijski načrt lahko vključi samostojno s kreativno uporabo IoT platforme in pametnih senzorjev v ponudbi storitev, stičnih točkah s končnimi kupci in dobavitelji.

Akcijski načrt za proizvodna podjetja (tovarne)

V kakšni obliki se pripravi akcijski načrt?

Akcijski načrt se za namene razpisa odda v Word, Excel obliki, PDF formatu in natisnjen na papir. Načrt je potrebno oddati do dneva in ure oddaje, kot to predpiše Podjetniški sklad, ki definira akcijski načrt kot obvezno prilogo k prijavi na razpis P4D Covid-19 digitalne transformacije.

Kako dolg mora biti akcijski načrt?

Daljši kot je akcijski načrt, bolj je podroben. V praksi se velikokrat izkaže, da tradicionalno planiranje velikih projektov vnaprej ne obrodi sadov, saj poruši celoten plan že majhna sprememba, ki pride iz zunanjosti projekta. Namen digitalne transformacije skozi korake definirane v akcijskem načrtu je:

 • vzpostaviti digitalni proizvodni ekosistem s podizvajalci, s katerim bo podjetje lahko prilagajalo svoje proizvodne kapacitete glede na potrebe kupcev – prek interne sinhronizacije v digitalnem ekosistemu. Poseben pomen bo digitalni ekosistem posvečal enotnemu zagotavljanju kvalitete (QA), uvedbi digitalnih QA testov za nove in obstoječe podizvajalce z uporabo inovativnih digitalnih načinov: kvalitativno-cenovna »gamifikacija« med dobavitelji, digitalno podprt nadzor proizvodnih kapacitet v digitalnem ekosistemu.
 • Podpreti obstoječo proizvodnjo in logistiko s pametnimi senzorji, mrežno povezavo in uporabniškimi vmesniki ter izkoristiti potenciale Industrije 4.0:
 • Omogočitev spremljanja trenutnih naročil (delovnih nalogov) kupcev v prek digitalne platforme z video nadzorom, poročanjem o napredku izvedbe in predvidenih dobavnih rokih
 • Digitalni nadzor nad kvaliteto proizvodnje ter uvedba iterativnega strojnega učenja (ML) na podlagi primerjave s pokalkulacijskimi podatki za nenehno optimizacijo ponudbenega algoritma na osnovi AI.

Primer akcijskega načrta za digitalno transformacijo

Verzije akcijskega načrta in hramba

Akcijski načrt se izdela v verzijah, kjer so na vsakem dokumentu označene prejšnje verzije z beleženjem sprememb, ki so nastale s strani različnih avtorjev v različnih časovnih obdobjih. Pri verzioniranju akcijskega načrta je pomembno, da se pri vodstvu organizacije sprejme zadnja, potrjena verzija dokumenta, sicer je pot do digitalne transformacije usojena na nadaljnje komplikacije.

Zavedati se je potrebno, da je akcijski načrt živ dokument, ki se ga nenehno dopolnjuje in ažurira, da vedno odraža realno stanje glede na izvedbo digitalne transformacije. V skladu z digitalno strategijo podjetja pomeni akcijski načrt operativno-izvedbeno podlago za realizacijo aktivnosti, ki podpirajo cilje digitalne transformacije in strategije.